Clubregels

Huishoudelijk reglement jeugdafdeling SC Woerden

Versie 1.2 februari 2012

1. Inleiding

SC Woerden wil dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden tijdens het voetballen vinden we belangrijk. Onze club wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. SC Woerden wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Deze gedragsregels kunnen daarbij helpen. Het jeugdbestuur en de betreffende commissies dragen deze gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van onze gezamenlijke gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels zijn niet alleen voor leden maar ook voor bezoekers. De regels die gelden voor de jeugd, zijn ook van toepassing op de senioren. SC Woerden wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij van het grootste belang. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat voldoende uitdaging ontstaat om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel, willen we bereiken dat SC Woerden een vereniging is om trots op te zijn. Iedereen bij SC Woerden kent de gedragscode, die moet worden uitgedragen en nageleefd. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte behoren te zijn. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

3. Algemene gedragsregels

SC Woerden vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na het voetballen bij de club. Deze algemene regels gelden tijdens het voetballen en op ons complex.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

 • Glas- en aardewerk blijven binnen.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan op de trap en de bovenverdieping.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto's worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde parkeervakken.
 • De toegangen naar de velden blijven in het belang van de veiligheid vrij.
 • Matig snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • De nooduitgangen op het complex laten we vrij.
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.


4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als leden van SC Woerden de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van SC Woerden maar doet dat niet tijdens de trainingen.
 • Draagt zijn/haar door de club beschikbaar gestelde trainingspak alleen op wedstrijddagen en rondom de wedstrijd. Buiten de wedstrijden om is het dragen van dit pak niet toegestaan.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert beslissingen van scheids- en grensrechters ook al is hij/zij het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die de club ter beschikking stelt, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor de kleedkamer in te gaan.
 • Dient na training en wedstrijd te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of
begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. SC Woerden waarschuwt een speler
bij de eerste overtreding en kan overgaan tot schorsing bij herhaling van niet gemelde afwezigheid.


5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.


Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • De teamkleding bewaakt.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd, of enig ander bestuurslid van het jeugdbestuur van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.


Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd of enig ander bestuurslid van het jeugdbestuur van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 • Begeeft zich niet in de dug-out, die alleen voor spelers en begeleiding bedoeld is.
 • Blijft buiten de hekken van het kunstgrasveld en achter de houten reling van veld 2.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).


Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.


Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij: hoofd
jeugdopleidingen, coördinator jeugd of enig ander bestuurslid van het jeugdbestuur van de vereniging.

 

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de
gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk. Maar ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team. Of indien dit niet mogelijk is met: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd of enig ander bestuurslid van het jeugdbestuur van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van SC Woerden.


9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd
te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet gewenst.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, op de velden en in dug-outs van onze sportvereniging.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een schorsing.


Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet
geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.


10. Sancties

Overtreding van gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Bijvoorbeeld: misdraging van ouders/verzorgers langs de lijn, kan leiden tot schorsing van het lid (het kind) door het jeugdbestuur van de vereniging. Het kind kan hierdoor gedupeerd worden.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt ook een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden
aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.


11. Tot slot

Met deze gedragsregels hopen wij dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden tijdens het voetballen vinden we belangrijk. Het jeugdbestuur en de betreffende commissies dragen deze gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van onze gezamenlijke gedragsregels. Want: de club..... dat zijn wij allen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!